Farská charita

Ciele charity
Poslaním a cieľom Charity je v duchu  kresťanskej lásky podnecovať v srdciach veriacich a predovšetkým spolupracovníkov skutky účinnej lásky a služby blížnym a to najmä:
duchovne a materiálne podporovať chudobných, starých, osamelých, opustených, nevládnych, trvale chorých, invalidov, bezdomovcov, nie z vlastnej viny dlhodobo nezamestnaných alebo inak nešťastím navštívených sociálne odkázaných občanov a tak operatívne dopĺňať sociálne služby, ktoré štátna správa nestačí zabezpečiť (charitatívno-opatrovateľská služba)

poskytovať bezplatné sociálno-právne poradenstvo, pomoc pri vybavovaní základných osobných dokladov, sprostredkúvať styk s úradmi, pomáhať vybavovať žiadosti o podporu, o pomoc, o príspevok pre chudobných alebo sociálne na to odkázaných (sociálno-právna poradňa)
usporadúvať púte a tematické exkurzie pre dôchodcov s cieľom návštevy Mariánskych svätýň a cirkevno-kultúrnych pamiatok a aj takto utužovať farské spoločenstvo (sociálno-duchovná služba)
na prehlbovanie vzájomnej kresťanskej lásky medzi dôchodcami usporadúvať priateľské stretnutia a posedenia spojené so skromným občerstvením (agapé)
zastrešovať starostlivosť o sociálne odkázané deti a rodiny: podať pomocnú a     ochrannú ruku deťom a matkám, najmä tým, ktoré sú  na to sociálne odkázané    alebo žijú v duševnej biede, venovať pozornosť mnohodetným rodinám v našej    farnosti, ktoré potrebujú materiálnu alebo duchovnú pomoc, zabezpečiť náležité využívanie voľného času detí, napr. počas prázdnin, podporovať ich duchovný rast (práca s deťmi
vytvárať sieť dobrovoľných spolupracovníkov, odborníkov a ďalších obetavých nadšencov, ktorí sú ochotní bezplatne vykonávať sociálno-charitatívnu činnosť.