Ružencové bratstvo

ŠTRUKTÚRA RUŽENCOVÉHO BRATSTVA
Ružencové bratstvo Rehole dominikánov na Slovensku sa skladá z členov:
Živého ruženca
Svätého ruženca
Večného ruženca
Každý člen Ružencového bratstva si vyberie jednu z foriem modlitby posvätného ruženca. Ak členovi počas jeho života v Ružencovom bratstve už nevyhovuje daná forma, pre ktorú sa rozhodol, môže si zvoliť inú, ktorú vládze splniť.


ŠTRUKTÚRA ŽIVÉHO RUŽENCA
Členovia Živého ruženca majú tieto záväzky:
1. Sú povinní modliť sa každý deň jeden desiatok posvätného ruženca na úmysel za obrátenie hriešnikov, za živých i zosnulých členov Ružencového bratstva, za Rehoľu dominikánov, za svoju farnosť za svojich duchovných pastierov.
2. Tento základný úmysel nemusí byť obnovovaný, ak si ho člen raz vzbudil a neodvolal ho.3. Pokiaľ sa chce modliť aj na iné úmysly, pridáva ich k základnému úmyslu.4. Členovia bratstva si môžu po dohovore pridať ďalší spoločný úmysel.5. Člen ružencového bratstva sa nemôže modliť desiatok namiesto iného člena (manžel, syn dcéra,...),ktorý sa sám nechce modliť.
6. Členovia Živého ruženca sú povinní raz za mesiac sa zísť na spoločnom stretnutí, na ktorom sa môže uskutočniť aj výmena tajomstiev posvätného ruženca.


Členovia majú právo:
1. Voliť a byť volení v súlade so Stanovami ružencových bratstiev.2. Nahliadať do účtovníctva bratstva.3. Nahliadať do zápisnice zo stretnutia horliteľov bratstiev v dekanáte.ŠTRUKTÚRA SVÄTÉHO RUŽENCAČlenovia Svätého ruženca majú tieto záväzky:1. Pomodliť sa celý posvätný ruženec (radostný, svetla, bolestný, slávnostný) za jeden týždeň.2. Ruženec si môže každý člen ľubovoľne rozdeliť podľa času, ktorý mu vyhovuje. Napr. v jeden deň dva desiatky, v iný tri, alebo v jeden deň celý ruženec. Potrebné je zachovať postupnosť v modlitbe celého ruženca.3. Člen Svätého ruženca nie je viazaný spoločnými stretnutiami členov Živého ruženca. ŠTRUKTÚRA VEČNÉHO RUŽENCAČlenovia Večného ruženca majú tieto záväzky:1. Raz za jeden mesiac alebo raz za rok si zvoliť čas svojho bdenia, kedy sa pomodlia jeden veľký ruženec.2. Mesačná alebo ročná "hodina" neviaže člena pod hriechom, ak ju nedodrží.3. "Hodina bdenia" si musí zachovať charakter slobodného skutku lásky a synovskej oddanosti. Ak chce zostať verný tejto modlitbe a do toho mu príde prekážka, spokojne môže preložiť plánovaný čas modlitby na ďalšiu hodinu alebo na ďalší deň.4. Ak po čase zistí, že mu časové rozmedzie bdenia nevyhovuje, môže požiadať o zmenu vlastnej "hodiny" u horliteľa bratstva, v ktorom sa zapísal.5. Na splnenie povinnosti "hodiny bdenia" mesačne alebo ročne stačí sa pomodliť súkromne a na ľubovoľnom mieste (doma, na ceste, v kostole...) modlitbu celého posvätného ruženca.